قیمت چاپ اختصاصی

# دسته
1 خدمات پلات
2 خدمات لیتوگرافی
3 خدمات چاپ با دستگاه CD و XL هایدلبرگ 2 ورقی
4 خدمات چاپ با دستگاه XL هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ با لاک - 105
5 خدمات چاپ متالایز
6 خدمات چاپ هایبرید
7 خدمات چاپ با دستگاه SM هایدلبرگ 2 ورقی 2 رنگ
8 خدمات چاپ لاک با دستگاه CD و XL هایدلبرگ
9 خدمات چاپ ورنی
10 خدمات چاپ طلق (P.P) با دستگاه هایدلبرگ 2 ورقی
11 خدمات دایکات ( Bobst)
12 خدمات لتر پرس
13 خدمات طلاکوب
14 خدمات سلفون کشی
15 خدمات یووی
16 خدمات سلفون کشی متالایز
17 خدمات صحافی مفتول دوز
18 خدمات صحافی فنر پانچ
19 خدمات صحافی چسب گرم
20 خدمات صحافی جلد سخت
21 سایر خدمات صحافی
خدمات پلات
# پلات قیمت هر فرم یکرو
1 4/5 ورقی چهاررنگ 200,000
چاپ اختصاصیتلفن تماس
واتساپ
مکالمه تلفنی
باز کردن بستن
مشاوره و فروش